Obsługa LCD

Napisz i uruchom program, który wykona nastepujące czynności:

1)Zainicjuje wyswietlacz.
2)Na wyświetlaczu napisze "wyłączony kursor".
3)Wyłączy kursor.
4)Napisze "przewinięcie o 1 linię". 
5)Przewinie tekst do góry o 1 linię.
6)Napisze "czysty wyświetlacz".
7)Wyczyści wyświetlacz.
8)Napisze " a teraz gwiazdki".
9)Narysuje 16 gwiazdek.


 
       INIT_LCD_C EQU 0F300H
       INT_LCD_W EQU 0F303H
       LCD_STR_PUT EQU 0F09H
       LCD_SCROLL_UP EQU F324H
       CLEAR_LCD EQU F31BH
       LCD_CH_PUT EQU 0F32H
       CODE_SEG SEGMENT CODE
       USING 0
       CSEG 0
       ALL_AROUND: LCALL INT_LCD_C
       LCALL OP_3_S
       MOV_DPTR,#TEXT1
       LCALL LCD_STR_PUT
       LCALL OP_3_S
       MOV DPTR,#TEXT2
       LCALL LCD_STR_PUT
       LCALL OP_3_S
       LCALL LCD_SCROLL_UP
       LCALL OP_3_S
       MOV DPTR,#TEXT3
       LCALL LCD_STR_PUT
       LCALL OP_3_S
       LCALL CLEAR_LCD
       LCALL OP_3_S
       MOV DPTR,#TEXT4
       LCALL LCD_STR_PUT
       LCALL OP_3_S
       LCALL INIT_LCD_W
       LCALL STARS
       LCALL OP_3_S
       SJMP ALL_AROUND
  STARS:MOV R5,#16
       MOV A,'*'
  LOOP:LCALL LCD_CH_PUT
       LCALL OP_3_S
       DJNZ R5,LOOP
       RET
OP_3_S:MOV R2,#08FH
    L1:MOV R1,#0FFH
    L2:MOC R3,#10H
    L3:DJNZ R3,L3
       DJNZ R1,L2
       DJNZ R2,L1
       RET
  TEXT1:OB'WYLACZONY KURSOR$'
TEXT2:OB'PRZEWINIECIE O 1 LINIE$'
  TEXT3:OB'CZYSTY WYŚWIETLACZ$'
TEXT4:OB'A TERAZ GWIAZDKI$'
       END              

 

 

Komentarzelink W układzie Intel 8051 jest zaimplementowany system wieloźródłowy przerwań o dwóch priorytetach z możliwością zagnieżdżania. Czas reakcji po wystąpieniu żądania obsługi zawiera się między 3 a 7 s przy zegarze 12MHz.link Prezentujemy listę instrukcji - mikroprocesor 8051 ( Intel 8051 ): ACALL addr11 Dzialanie: (PC)  (PC) + 2 (SP)  (SP) + 1 ((SP))  (PC7-0) (SP)  (SP) + 1 ((SP))  (PC15-8) (PC10-0)  addr11