Metoda trapezów

 

program metoda_trapezow;
uses crt;
var
 a,b:real;
 n:integer;
function funkcja(x:real):real;
begin
funkcja:=sin(x);
end;
function poletrapez(a,b:real;n:integer):real;
var
 p:real;
 k,xi:real;
 i:integer;
begin
 p:=0;
 k:=(b-a)/n;
 xi:=a+k;
 while xi<b do
 begin
  p:=p+funkcja(xi);
  xi:=xi+k;
 end;
 poletrapez:=(Fun(a)+Fun(b)+2*p)*k/2;
end;
begin
 clrscr;
 write('Podaj dolna granice przedzialu: ');
 readln(a);
 write('Podaj gorna granice przedzialu: ');
 readln(b);
 write('Podaj liczbe iteracji: ');
 readln(n);
 writeln('Pole=',poletrapez(a,b,n));
 repeat until keypressed;
end.

Komentarze


link Silnią liczby naturalnej n nazywamy iloczyn wszystkich liczb naturalnych nie większych niż n. Oznaczenie symboliczne n! (czytaj: n silnia) wprowadził w 1808 roku francuski matematyk Christian Kramp. Zgo


link Ciąg Fibonacciego to ciąg liczb naturalnych zwanych liczbami Fibonacciego określony rekurencyjnie w sposób następujący:F0 = 0F1 = 1Fn = Fn-1 + Fn-2, dla n ≥ 2Początkowe wartości tego ciągu to:


link Sito Eratostenesa jest sposobem wyznaczania liczb pierwszych zaproponowanym przez greckiego matematyka Eratostenesa. Metoda sita (w założeniu eliminacja) polega na odrzucaniu liczb naturalnych będących wielokrotnościami liczb pie


link program kwadratowe;uses crt;var x1,x2,x,r1,r2,delta,pierwiastek:real;    a,b,c,yw,x0:real;    kla:char;beginrepeat  clrscr;  writeln('Ten program rozwiazuje rownania kwadratowe axx+by+c');  w