Metoda prostokątów

 

program metoda_prostokatow;
uses crt;
var
 a,b:real;
 n:integer;
function funkcja(x: real): real;
  begin
    funkcja:=sin(x);
  end;
function poleprostokat(a,b: real; n:integer):real;
var
  pole:real;
  w,xi:real;
  i:integer;
begin
  pole:=0;
  w:=(b-a)/n;
  xi:=a+w/2;
  while xi<b do
    begin
      pole:=pole+funkcja(xi);
      xi:=xi+w;
    end;
  poleprostokat:=w*pole;
end;
begin
  clrscr;
  write('Podaj dolna granice przedzialu: ');
  readln(a);
  write('Podaj gorna granice przedzialu: ');
  readln(b);
  write('Podaj liczbe krokow: ');
  readln(n);
  writeln('Pole=',poleprostokat(a,b,n));
  repeat until keypressed;
end.

Komentarze


link Silnią liczby naturalnej n nazywamy iloczyn wszystkich liczb naturalnych nie większych niż n. Oznaczenie symboliczne n! (czytaj: n silnia) wprowadził w 1808 roku francuski matematyk Christian Kramp. Zgo


link Ciąg Fibonacciego to ciąg liczb naturalnych zwanych liczbami Fibonacciego określony rekurencyjnie w sposób następujący:F0 = 0F1 = 1Fn = Fn-1 + Fn-2, dla n ≥ 2Początkowe wartości tego ciągu to:


link Sito Eratostenesa jest sposobem wyznaczania liczb pierwszych zaproponowanym przez greckiego matematyka Eratostenesa. Metoda sita (w założeniu eliminacja) polega na odrzucaniu liczb naturalnych będących wielokrotnościami liczb pie


link program kwadratowe;uses crt;var x1,x2,x,r1,r2,delta,pierwiastek:real;    a,b,c,yw,x0:real;    kla:char;beginrepeat  clrscr;  writeln('Ten program rozwiazuje rownania kwadratowe axx+by+c');  w