NWW liczb

 

program NWW;
uses crt;
var a,b,d:longint;
     begin
         clrscr;
         writeln(' Program obliczajacy NWW ');
         writeln;
         write('wprowadz a:');
         readln(a);
         writeln;
         write('wrowadz b:');
         readln(b);
         writeln;
         d:=1;
         while d*a mod b<>0 do d:=d+1;
         write('NWW liczb(',a,',',b,') wynosi = ',d*a);
         writeln;
         writeln('Nacisnij dowolny klawisz, by zakonczyc');
         repeat until keypressed;
     end.

Komentarze


link Silnią liczby naturalnej n nazywamy iloczyn wszystkich liczb naturalnych nie większych niż n. Oznaczenie symboliczne n! (czytaj: n silnia) wprowadził w 1808 roku francuski matematyk Christian Kramp. Zgo


link Ciąg Fibonacciego to ciąg liczb naturalnych zwanych liczbami Fibonacciego określony rekurencyjnie w sposób następujący:F0 = 0F1 = 1Fn = Fn-1 + Fn-2, dla n ≥ 2Początkowe wartości tego ciągu to:


link Sito Eratostenesa jest sposobem wyznaczania liczb pierwszych zaproponowanym przez greckiego matematyka Eratostenesa. Metoda sita (w założeniu eliminacja) polega na odrzucaniu liczb naturalnych będących wielokrotnościami liczb pie


link program kwadratowe;uses crt;var x1,x2,x,r1,r2,delta,pierwiastek:real;    a,b,c,yw,x0:real;    kla:char;beginrepeat  clrscr;  writeln('Ten program rozwiazuje rownania kwadratowe axx+by+c');  w