Równanie kwadratowe

program kwadratowe;
uses crt;
var x1,x2,x,r1,r2,delta,pierwiastek:real;
    a,b,c,yw,x0:real;
    kla:char;
begin
repeat
  clrscr;
  writeln('Ten program rozwiazuje rownania kwadratowe axx+by+c');
  writeln; writeln;
writeln('Podaj wspolczynniki a,b,c rownania postaci axx+by+c=0:');
  writeln;
  write('a = ');
  read(a);
  write('b = ');
  read(b);
  write('c = ');
  read(c);
  writeln;
  writeln(a:2:1,'X+',b:2:1,'Y+',c:2:1,'=0');
  writeln;
  if a=0 then begin
    writeln('To nie jest rownanie kwadratowe');
  end else begin
    if a>0 then begin
      writeln('Ramiona paraboli sa skierowane do gory poniewaz a>0');
      writeln;
    end;
    if a<0 then begin
      writeln('Ramiona paraboli sa skierowane do dolu poniewaz a<0');
      writeln;
    end;
    delta:=sqr(b)-4*a*c;
    yw:=-delta/4*a;
    x0:=-b/2*a;
    writeln('Wspolrzedne wierzcholka paraboli');
    writeln;
    writeln('X0=',x0:3:1,'  ','Y0=',yw:3:1);
    writeln;
    writeln(char(127),'=',delta:4:1);
    writeln;
    if delta<0 then begin
      writeln(char(127),'=',delta:4:1,' ',chr(127),'<0 , równanie kwadratowe nie ma pierwiastkow rzeczywistych');
      writeln;
      writeln('istnieja pierwiastki zespolone sprzezone.');
      writeln;
      r1:=-b/(2*a); r2:=(sqrt(abs(delta)))/(2*a);
      writeln('Sa dwa rozwiazania: x1=',r1:5:2, '+',r2:5:2, 'i');
      writeln('                                x2=',r1:5:2, '-',r2:5:2, 'i');
    end else begin;
      if delta>0 then begin
 writeln(char(127),'=',delta:4:1,' ',chr(127),'>0 , równanie ma dwa rozne pierwiastki rzeczywiste');
 pierwiastek:=sqrt(delta);
 x1:=(-b-pierwiastek)/(2*a);
 x2:=(-b+pierwiastek)/(2*a);
 writeln;
 writeln('x1=',x1:4:2,'  i  x2=',x2:4:2);
      end;
      if delta=0 then begin
 writeln(char(127),'=',delta:4:1,' ',chr(127),'=0 , równanie kwadratowe ma jeden pierwiastek');
 writeln;
 x1:=-b/(2*a);
      end;
    end;
  end;
  writeln;
  writeln('Koniec T/N');
  kla:=readkey;
until (kla='t') or (kla='T');
end.

Komentarze


link Silnią liczby naturalnej n nazywamy iloczyn wszystkich liczb naturalnych nie większych niż n. Oznaczenie symboliczne n! (czytaj: n silnia) wprowadził w 1808 roku francuski matematyk Christian Kramp. Zgo


link Ciąg Fibonacciego to ciąg liczb naturalnych zwanych liczbami Fibonacciego określony rekurencyjnie w sposób następujący:F0 = 0F1 = 1Fn = Fn-1 + Fn-2, dla n ≥ 2Początkowe wartości tego ciągu to:


link Sito Eratostenesa jest sposobem wyznaczania liczb pierwszych zaproponowanym przez greckiego matematyka Eratostenesa. Metoda sita (w założeniu eliminacja) polega na odrzucaniu liczb naturalnych będących wielokrotnościami liczb pie


link   program NWW;uses crt;var a,b,d:longint;     begin         clrscr;         writeln(' Program obliczajacy NWW ');         writeln;         write('wprowadz a:');