Zamiana liczby dziesiętnej na binarną

program zamiana_na_postac_binarna;
uses crt;
var cyfry:array[1..16] of word;
      x,i:word;
begin
  clrscr;
  writeln('PROGRAM ZAMIENIA LICZBY NATURALNE NA ICH POSTAC BINARNA');
  repeat
    write('Podaj liczbe - typ word: ');
    readln(x)
    until x>=0;
  for i:=1 to 16 do cyfry[i]:=0;
  i:=1;
  while x>0 do
     begin
       cyfry[17-i]:=x mod 2;
       x:=x div 2;
      inc(i)
     end;
 i:=1;
while(cyfry[i]=0) and (i<16) do inc(i);

write('Podana liczba w postaci binarnej: ');
  while i<=16 do
  begin
    write(cyfry[i]);
    inc(i);
  end;
repeat until keypressed;
end.

Komentarze


link program animka; uses crt,graph; var sterownik,tryb,i : integer; xs,ys:word; begin sterownik :=detect; initgraph ( sterownik,tryb,'c:\tp\bgi'); setcolor(red); xs:= getmaxx div 2;


link program palindromy; function PalindromIter (S : String) : Boolean; { Funkcja sprawdza iteracyjnie, czy slowo jest palindromem. } var   Jest : Boolean;   I : Byte; begin   Jest := T


link program slownik; uses   Crt; type   TWskaznik = ^TElement;   TElement  = record                 Slowo : String;                 Nast  : TWskaznik;               end;


link program kolejka; uses   Crt; type   TWskaznik = ^TElement;   TElement  = record                 Liczba : Byte;                 Nast  : TWskaznik;               end;