Klasy adresów IP

Klasy adresów IPKlasy adresów IP

Do rozróżniania komputerów protokół TCP/IP używa 32 bitowej liczby całkowitej, nazywanej adresem IP.

Pomysłowość tego systemu adresowania polega na tym, że umożliwia efektywne wyznaczanie tras pakietów. Jest to możliwe dzięki temu, że adres IP zawiera informację o tym do jakiej sieci jest włączony dany komputer oraz jednoznaczny adres komputera w tej sieci.

Adres IP jest używany przy wszystkich operacjach związanych wymianą informacji z daną maszyną.

Adresy IP

Ogólnie przyjętym sposobem zapisu adresu IP sposób czytelny dla użytkownika jest format bajtowo-dziesiętny ( numer IP ) - adres zapisywany jest w postaci czterech liczb dziesiętnych, które oddzielone są kropkami, przy czym każda liczba dziesiętna odpowiada 8 bitom adresu IP. Taki zapis nosi nazwę "notacji dziesiętnej z kropkami" (ang. dotted quad notation). Zapis taki jest z pewnością o wiele bardziej czytelny dla człowieka niż zapis bitowy. Istnieją klasy adresów IP, różniące się podziałem poszczególnych bitów pomiędzy identyfikację samej sieci i identyfikację urządzeń w tej sieci. Obserwując najstarsze bity adresu możemy stwierdzić do jakiej klasy należy dany adres, w efekcie możemy stwierdzić ile bitów będzie adresowało sieć, ile zaś sam komputer.

Zwróćmy uwagę, że aby określić przynależność do jednej z trzech zasadniczych klas (A, B, C) wystarczą dwa pierwsze bity. Łatwo zauważyć, że adresów klasy A wykorzystywanych przez duże sieci jest niewiele (na adres sieci przeznaczone jest 7 bitów, więc sieci takich jest 27=127) ale w każdej z sieci tej klasy może być ponad 16 milionów komputerów (na adres maszyny przeznaczone jest 24 bity więc otrzymujemy 224 maszyn). Klasa B przeznaczona jest dla sieci średniej wielkości mających od 28 (tj. 256) do 216 maszyn14 bitów określa sieć, zaś 16 bitów komputer. W efekcie otrzymujemy 16384 sieci, które mogą mieć do 65535 komputerów każda. W klasie C sieć adresowana jest za pomocą 21 bitów - daje to 221 sieci (ponad 2 miliony) ale w każdej z nich może być co najwyżej 28=256 maszyn. Adres klasy D (ang. multicast address) ma specjalne znaczenie - jest używany w sytuacji gdy ma miejsce jednoczesna transmisja do większej liczby urządzeń.

Komentarze