Oprogramowanie w urzędzie gminy, miasta

Oprogramowanie w urzędzie gminy, miastaKażdy urząd gminy czy miasta ma zakres działalności, którego nie da się porównać z przedsiębiorstwem działającym na rynku. Wachlarz zagadnień którymi zajmują się na co dzień pracownicy jest tak szeroki, że funkcjonowanie bez różnorodnych programów i aplikacji byłoby niemożliwe.

Dlatego też wykorzystuje się wszelkiego rodzaju oprogramowanie wspomagające, na przykład:

 • oprogramowanie do tworzenia baz danych z mieszkańcami, w celach meldunkowych, wydawania dowodów osobistych, aktów urodzenia, zgonu czy małżeństwa,
 • programy do poboru wszelkiego rodzaju podatków i opłat lokalnych umożliwiające rejestrowanie gruntów, budynków i środków transportu, naliczanie wysokości i windykację podatków,
 • oprogramowanie do rejestrowania korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • systemy finansowo - księgowe, oraz te umożliwiające sporządzanie różnego rodzaju sprawozdań budżetowych wymaganych przez organy nadzorujące,
 • systemy umożliwiające tworzenie dokumentów planistycznych,
 • systemy do prowadzenia budżetu zadaniowego,
 • programy do fakturowania i rozliczania zobowiązań jednostki z tytułu podatku VAT oraz sporządzania deklaracji podatkowych,
 • program kadrowy i płacowy niezbędny do naliczania wynagrodzenia, rozliczania czasu pracy, urlopów, czasu niezdolności do pracy, gromadzenia danych niezbędnych przy ubieganiu się o świadczenia emerytalne przez poszczególnych pracowników,
 • oprogramowanie do prowadzenia kasy w urzędzie, w celu ograniczenia klientom liczby różnorakich miejsc które muszą odwiedzać przy załatwianiu swoich spraw,
 • aplikacje związane ze składaniem na dokumentach podpisu elektronicznego,
 • programy do tworzenia aktywnych wniosków i formularzy w celu udostępnienia ich klientom poprzez strony internetowe urzędów,
 • programy do obsługi baz danych zawierających osoby uprawnione do wszelkiego rodzaju świadczeń z opieki społecznej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Nowością jaka pojawiła się niedawno w każdym urzędzie gminy jest oprogramowanie służące do wdrożenia i prowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Jest to bardzo skomplikowany system, którego nie da się prawidłowo prowadzić bez odpowiedniego oprogramowania. Aplikacja musi umożliwiać naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami w zależności od przyjętej metody, czyli od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, od metra kwadratowego powierzchni nieruchomości, od ilości zużytej wody przez mieszkańców danej nieruchomości. Dodatkowo oprogramowanie musi umożliwiać analizę zaległych wpłat i egzekucję należności, generować różnego rodzaju zawiadomienia, upomnienia i decyzje administracyjne.

Drugą ciekawą nowością w urzędach gmin i miast jest wykorzystywanie w coraz większym stopniu modułów obsługujących transakcje masowe - ze względu na ograniczone możliwości zatrudniania nowych pracowników, moduły do transakcji masowych są świetnym narzędziem redukującym ilość wykonywanych czynności i pomyłek, związanych z księgowaniem i weryfikowaniem wpłat od mieszkańców. Te moduły sprawdzają się zarówno w poborze dotychczasowych podatków lokalnych, jak też w poborze nowo wprowadzonej opłaty za gospodarowanie odpadami.

Komentarze