Społeczeństwo informacyjne - definicja, cechy, zalety, wady

Społeczństwo informacyjneSpołeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które wykorzystuje w różnych sferach aktywności społecznej rozwiniętą bazę informacyjną i komunikacyjną. Społeczeństwem informacyjnym nazywamy takie społeczeństwo, którego sektor informacyjny (gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji) ma przewagę nad sektorem przemysłowym w gospodarce.

Najbardziej cenionymi wartościami są: dostęp do informacji, posiadanie informacji oraz edukacja.

Społeczeństwo informacyjne cechuje się tym, że informacja przenika we wszystkie dziedziny życia oraz polega na wykorzystywaniu coraz większej liczby informacji. Istotnym elementem jest również stosowanie na coraz większą skalę komputeryzacji i robotyzacji W społeczeństwie informacyjnym komunikowanie masowe ma ogromne znaczenie, gdyż przekazywanie informacji stanowi podstawę tego społeczeństwa, a powstawanie nowych środków komunikacyjnych rozszerza możliwości w tej dziedzinie.

Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, a przetwarzanie informacji jest podstawą do tworzenia dochodu narodowego i dostarcza źródła utrzymania większości społeczeństwa. W społeczeństwie informacyjnym informacja i wynikająca z niej wiedza oraz technologie są podstawowym czynnikiem wytwórczym, siła robocza składa się w większości z pracowników informacyjnych, większość dochodu narodowego brutto powstaje w obrębie szeroko rozumianego sektora informacyjnego.

Wady społeczeństwa informacyjnego

Luka informacyjna - zwiększająca się różnica między stopniem poinformowania pojedynczych ludzi, warstw społecznych oraz całych społeczeństw i grup krajów. Luka informacyjna powstaje, gdy istnieją różnice w zakresie posiadania informacji i dostępu do niej. przekonania co do potrzeby i znaczenia posiadania informacji, umiejętności wykorzystywania informacji oraz sprzętu potrzebnego do przetwarzania ich. Stopień poinformowania jednostek lub społeczeństw jest bardzo nierównomierny. Polega on na tym, że ludzie bardziej poinformowani gromadzą informacje w szybszym tempie i z lepszym skutkiem, natomiast ci mniej poinformowani wolniej. Stąd pogłębiające się różnice międzyludzkie i społeczne. Luka informacyjna może prowadzić do zawiści w stosunkach międzyludzkich, do konfliktów w miejscach pracy lub w lokalnych społecznościach (sfera stosunków społecznych), a w przypadku międzynarodowym może dochodzić do konfliktów pomiędzy krajami biednymi, a bogatymi.

Bariera ekonomiczna - brak dostępu niektórych klas do informacji, potrzeby zdobywania i wykorzystywania informacji (związane z luką informacyjną oraz klasyfikacją społeczeństwa, kraju).

Natłok informacji - natłok informacji gromadzonej przez społeczeństwo stale rośnie, a możliwości przyswajania informacji pozostają takie same. Sposoby, które pomagają pokonywać tę trudność to: modyfikowanie edukacji poprzez eliminację zbędnych elementów z punktu widzenia aktualnych potrzeb, przerzucenie przetwarzania części informacji z człowieka na maszyny (komputer i inne urządzenia), oraz węższa specjalizacja, która pozwala na opanowanie najnowszych zdobyczy nauki, w jak najwęższym zakresie.

Brak umiejętności wyszukiwania użytecznych informacji - przez natłok informacji ograniczeniem stała się ogromna masa mało wartościowych informacji, dużej liczby powtórzeń oraz danych, które są zupełnie zbędne.

Ograniczenie prywatności - naruszanie prywatności poprzez wykorzystywanie danych np. dane osobowe, zdjęcia.

Treści szkodliwe - rozpowszechnianie treści szkodliwych dla społeczeństwa. Niektóre informacje mogą być szkodliwe dla społeczeństwa jako całości np. treści rasistowskie, nacjonalistyczne, nawołujące do agresji, nietolerancji. Szkodliwe mogą okazać się również dla gospodarki (patenty, tajemnice firmy). Za treści niekorzystne można również uznać takie, które godzą w ogólnie przyjętą moralność np. treści pornograficzne lub promujące przemoc.

Ograniczone kontakty międzyludzkie - niewielkie znaczenie kontaktów międzyludzkich, bezpośrednich. Może powodować to konflikty oraz problemy w rodzinie, w pracy, a od najmłodszych lat kształtuje stosunki w społeczeństwie.

Klasyfikacja społeczeństwa - część ludzi, która posiada niewielkie uzdolnienia
i możliwości może nie sprostać wymaganiom stawianym członkom społeczeństwa informacyjnego. Proces ten może pogłębiać rosnąca konkurencja.

Zalety społeczeństwa informacyjnego

E-handel - prowadzenie transakcji przez sieci komputerowe, obniżenie kosztów działalności, większy zasięg, dostęp do odległych rynków, duża dostępność dla klienta, większy wybór, sprzedaż internetowa, oferowanie produktów sieci stacjonarnych, reklama.

E-praca - stworzenie nowych możliwości zatrudnienia np. osób niepełnosprawnych poprzez zmniejszenie koncentracji ludzi w miejscach pracy, oszczędność czasu, pieniędzy, zmniejszenie zapotrzebowania np. na pomieszczenia w miejscu pracy, zmniejszenie obciążenia środków transportu, mniej sztywny czas pracy, elastyczność, dostosowanie do potrzeb i możliwości pracownika.

E-edukacja - nauka wyszukiwania informacji oraz interaktywność w nauczaniu, partnerem osoby uczącej się może być zarówno człowiek jak i program komputerowy, edukacja ta może być realizowana w różnym czasie i w różnym miejscu (nauczanie szkolne, domowe, indywidualne). Long Life Learning program europejski (2007r.), uruchomiony przez Komisję Europejską, jest to kontynuacja programu Sokrates II, celem jest zwiększenie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie wymiany studentów i nauczycieli z krajów członkowskich. Kraje uczestniczące w programie to: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania i kraje EFTA: Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz kraj kandydujący do członkostwa w UE: Turcja.

Przełamywanie bariery odległości - (globalizacja kontaktów międzyludzkich) środki łączności dają możliwość kontaktowania się (na podłożu prywatnym lub zawodowym) z innymi ludźmi, niezależnie od ich geograficznego położenia.

Pomoc w twórczości amatorskiej - dzięki dostępności zaawansowanych urządzeń oraz ich coraz niższym cenom możliwy jest amatorski rozwój np. twórczość filmowa, dziennikarska, wydawnicza.

E-administracja - dzięki wykorzystaniu nowych technologii, łatwy dostęp do usług administracyjnych.

E-demokracja - każdy obywatel ma prawo do publicznego informowania innych oraz do bycia informowanym, głosowania elektroniczne, ułatwienie publicznej dyskusji, łatwe wysuwanie inicjatyw.

Komentarze