Transformacja cyfrowa w ramach programów Unii Europejskiej

Transformacja cyfrowaTransformacja cyfrowa jest jednym z kluczowych priorytetów Unii Europejskiej (UE), mającym na celu przekształcenie gospodarki i społeczeństwa w bardziej cyfrowe, zrównoważone i konkurencyjne. W tym kontekście UE realizuje szereg programów i inicjatyw wspierających cyfryzację, innowacje technologiczne i rozwój kompetencji cyfrowych. Poniżej najważniejsze programy i inicjatywy UE w zakresie transformacji cyfrowej.

1. Program Cyfrowa Europa (Digital Europe Programme)

Program Cyfrowa Europa jest głównym instrumentem UE wspierającym rozwój technologii cyfrowych i ich zastosowanie w gospodarce i społeczeństwie.

Główne cele programu obejmują:

 • budowanie i rozwój infrastruktury cyfrowej - inwestowanie w zaawansowane technologie, takie jak superkomputery, sztuczna inteligencja (AI) i technologie rozproszonego rejestru (DLT), w tym blockchain,
 • wzmocnienie kompetencji cyfrowych - szkolenia i programy edukacyjne zwiększające umiejętności cyfrowe obywateli, w tym specjalistyczne szkolenia dla profesjonalistów IT,
 • bezpieczeństwo cybernetyczne - wzmocnienie infrastruktury bezpieczeństwa i ochrona przed cyberzagrożeniami.
 • transformacja cyfrowa sektora publicznego - wspieranie cyfryzacji administracji publicznej oraz rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorstw.

2. Horyzont Europa (Horizon Europe)

Horyzont Europa to główny program badawczo-innowacyjny UE, który również wspiera transformację cyfrową.

Program koncentruje się na:

 • badaniach i innowacjach w dziedzinie technologii cyfrowych - finansowanie projektów badawczo-rozwojowych w zakresie AI, robotyki, Internetu Rzeczy (IoT), big data i innych zaawansowanych technologii,
 • współpracy międzynarodowej - wworzenie konsorcjów badawczych i partnerstw publiczno-prywatnych w celu rozwoju innowacyjnych rozwiązań technologicznych,
 • innowacyjnych ekosystemów - wspieranie tworzenia ekosystemów innowacji, które łączą naukę, przemysł i sektor publiczny.

3. Connecting Europe Facility (CEF Digital)

Connecting Europe Facility (CEF Digital) jest programem finansującym rozwój infrastruktury cyfrowej, w tym:

 • szerokopasmowe sieci komunikacyjne - inwestycje w sieci szerokopasmowe o wysokiej przepustowości, w tym 5G, w celu zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego internetu,
 • infrastruktura cyfrowa - budowa transgranicznych systemów i usług cyfrowych, które wspierają interoperacyjność między państwami członkowskimi UE.
 • cyfrowe połączenia transgraniczne - projekty wspierające połączenia cyfrowe między krajami UE i z krajami trzecimi.

4. Europejska Sieć Cyfrowa (European Digital Innovation Hubs)

Europejska Sieć Cyfrowa składa się z hubów innowacji cyfrowej, które oferują wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz administracji publicznej w zakresie cyfryzacji.

Huby te oferują:

 • dostęp do zaawansowanych technologii - umożliwienie firmom i instytucjom dostępu do najnowszych technologii cyfrowych i laboratoriów badawczo-rozwojowych,
 • szkolenia i doradztwo - programy szkoleniowe i doradcze wspierające rozwój kompetencji cyfrowych i wdrażanie technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach.
 • wsparcie finansowe - pomoc w pozyskiwaniu funduszy na projekty cyfryzacyjne i innowacyjne.

5. Plan Działań na rzecz Edukacji Cyfrowej (Digital Education Action Plan)

Plan Działań na rzecz Edukacji Cyfrowej koncentruje się na modernizacji systemów edukacyjnych w UE poprzez:

 • wprowadzenie technologii cyfrowych do edukacji - wspieranie wykorzystania technologii cyfrowych w procesie nauczania i uczenia się.
 • podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów - programy szkoleniowe dla nauczycieli oraz inicjatywy zwiększające umiejętności cyfrowe uczniów.
 • infrastruktura edukacyjna - inwestycje w cyfrową infrastrukturę edukacyjną, w tym dostęp do szerokopasmowego internetu w szkołach.

6. Digital Single Market (DSM)

Jednolity Rynek Cyfrowy (Digital Single Market) jest strategią UE mającą na celu stworzenie jednolitego rynku dla produktów i usług cyfrowych.

Kluczowe elementy tej strategii to:

 • regulacje prawne - ujednolicenie przepisów dotyczących e-commerce, ochrony danych osobowych, praw autorskich i innych aspektów gospodarki cyfrowej,
 • wsparcie dla przedsiębiorstw - ułatwienia dla firm działających w sektorze cyfrowym, w tym zmniejszenie barier wejścia na rynek i zwiększenie konkurencyjności,
 • ochrona konsumentów: Zwiększenie ochrony konsumentów w transakcjach cyfrowych i poprawa jakości usług online.

7. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF)

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) jest głównym elementem funduszu NextGenerationEU, mającym na celu wsparcie państw członkowskich w odbudowie gospodarki po pandemii COVID-19.

Jednym z priorytetów RRF jest transformacja cyfrowa, obejmująca:

 • inwestycje w cyfryzację - wsparcie dla projektów cyfryzacji administracji publicznej, służby zdrowia, edukacji i innych sektorów,
 • rozwój infrastruktury cyfrowej - finansowanie rozwoju sieci szerokopasmowych, 5G i innych technologii cyfrowych,
 • wsparcie dla innowacji cyfrowych - finansowanie badań i innowacji w dziedzinie technologii cyfrowych.

Transformacja cyfrowa jest kluczowym priorytetem Unii Europejskiej, który ma na celu stworzenie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki cyfrowej. Programy takie jak Cyfrowa Europa, Horyzont Europa, CEF Digital, Europejska Sieć Cyfrowa, Plan Działań na rzecz Edukacji Cyfrowej, Jednolity Rynek Cyfrowy i Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności wspierają rozwój technologii cyfrowych, modernizację infrastruktury, rozwój kompetencji cyfrowych oraz wzmocnienie bezpieczeństwa cybernetycznego. Dzięki tym inicjatywom UE dąży do przekształcenia Europy w lidera globalnej gospodarki cyfrowej.

Komentarze